Dekninger for ulykkesforsikring

Forsikring ved død

  • Denne dekningen vil gi erstatning ved dødsfall som følge av en ulykkeshendelse.
  • Forsikringsutbetalingen tilfaller forsikringstaker. Er forsikringstaker og forsikrede samme person, tilfaller forsikringsutbetalingen avdødes ektefelle/registrerte partner. Har ikke avdøde slike, eller er de ikke lenger i live, tilfaller utbetalingen avdødes arvinger etter lov eller testament i henhold til Arvelovens bestemmelser.
  • Ønsker forsikringstaker at utbetalingen ved død skal tilfalle spesielt utpekte personer (f.eks. samboer) eller andre begunstigede, må dette avtales med CoverMe. En slik begunstigelse vil fremgå av Forsikringsbeviset. Send e-post til post@coverclub.no for å oppnevne begunstiget.

Forsikring ved medisinsk invaliditet

  • Denne dekningen vil gi erstatning dersom en ulykkesskade har ført til medisinsk invaliditet.
  • Med medisinsk invaliditet menes den fysiske varige funksjonsnedsettelsen som en bestemt skade erfaringsvis forårsaker. Invaliditetsgraden fastsettes uten hensyn til yrke, nedsatt evne til inntektsgivende arbeid (uføregrad), fritidsinteresser o.l.
  • Denne dekningen omfatter også refusjon av behandlingsutgifter med inntil 5 % av avtalt forsikringssum ved medisinsk invaliditet. Med behandlingsutgifter menes utgifter til behandling og reiseutgifter til og fra hjemsted for nødvendig behandling, som følge av en ulykkesskade.